מכרז - אספקת מחשב חינוך

אספקת מחשב חינוך לפרויקט "מחשב לכל ילד"

בקשה לקבלת מידע (RFI) על מציעים פוטנציאליים

המפעל הלאומי לפיתוח חברתי


  1. עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי, עמותה רשומה שמספרה 58-023-154-6 (להלן: "העמותה") מפעילה את פרויקט "מחשב לכל ילד" (להלן: "הפרויקט"). העמותה מעוניינת לקבל מידע על אודות גופים המסוגלים ומעוניינים לספק את המחשב לפי המפרט בנספח א' (להלן: "המפרט").
  2. לאחר בחינה מעמיקה, ולאור הצרכים המיוחדים של ילדי הפרויקט, מצאה העמותה את המפרט כמתאים ביותר לצרכי הפרויקט.
  3. העמותה מודיעה מראש כי היא תשקול להזמין את המחשבים אך ורק מספק אשר עומד בתנאי הסף המפורטים בנספח ב' (להלן: "תנאי הסף"), והציג בפני העמותה אסמכתאות והוכחות לכך שהוא עומד בתנאים אלה. העמותה לא תזמין מחשבים מספק אשר לא עומד בתנאי הסף.
  4. ספק שמעוניין כי העמותה תשקול את הצעתו לספק את המחשבים מתבקש ליידע את העמותה לא יאוחר מיום ה', 25 ביולי 2019  בדואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5. פנייה זו היא בגדר בקשה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי לחייב את העמותה לערוך הליך תחרותי מכל סוג שהוא ו/או להתקשר עם מי מהמשיבים בנוגע לנשוא הפנייה. אין לראות בפנייה, במענה לה ו/או בשיחות אשר יתקיימו בעקבותיה הליך של משא ומתן, התקשרות, הליך תחרותי (כמו מכרז) או כל הליך אחר אשר יוצר מחויבות כלשהי של העמותה כלפי המשיב לפנייה או כלפי צד שלישי כלשהו. התנאים המחייבים לביצוע השירותים יהיו התנאים אשר יקבעו בהליך תחרותי ו/או הסכם פרטני, ככל שתחליט העמותה לפרסם הליך תחרותי או להתקשר עם משיב כלשהו בנוגע לעניין זה.
  6. מודגש בזאת כי העמותה אינה גוף ציבורי, תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ו/או מוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים"), ולפיכך חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו אינם חלים על עליה והתקשרויותיה. המשיבים מסכימים כי אין, ולא תהיה להם, כל זכות לפי חוק חובת המכרזים, או כל טענה כי העמותה הפרה את חוק חובת המכרזים.  נספח א' : מחשב מפרט מבוקש

הפריט מפרט מינימאלי
תצורת מארז מחשב לוח היברידי מוקשח. מקלדת ניתקת /מתקפלת
מסך מסך מגע  , גודל  11.6 אינטש multi-tuch
משקל עד כ- 1.5 קילו
מעבד Intel® Celeron® N4100 quad core
   Intel® Pentium® Silver N5000 quad core
זיכרון (נפח, מהירות) 4GB/8GB DDR4
דיסק בנפח 64GB/128SSD 
קישוריות  WiFi ; Bluetooth
יציאות  1x USB 3.0 port (Type-A); 1 x USB 3.0 port (Type-C); 1x Combo audio jack; 1x MicroSD card reader
כניסות מיקרופון, אזניות
מקלדת בעברית ואנגלית, אפשרות להדפסת שפות נוספות
רמקולים מובנים במחשב
סוללה  סוללה המאפשרת עד 10 שעות עבודה 
דרישות הקשחה והגנה drop resistant MIL-STD-810G (76cm); liquid/dust resistance IP54
עט  Active Stylus Pen with battery;
מצלמה ומקרופון  Front 2.0 MP; Rear 5.0 MP AF
מערכת הפעלה  Windows 10
אחריות  שלוש שנים באתר 
הרחבת אחריות  כולל ביטוח שבר / נזק / תקלות לא במסגרת האחריות (עם השתתפות עצמית)
נספח ב' : תנאים מוקדמים להגשת ההצעה

אספקת החבילות כמפורט במסמך זה, הינה מורכבת ורגישה במיוחד בהתחשב בכך, שמדובר באספקת חבילות לאוכלוסייה חלשה יחסית בפריסה ארצית רחבה. מקבלי הערכות צפויים להזדקק לשירותי תמיכה בשפתם (עברית, ערבית ואמהרית) תוך התייחסות מתאימה לשפה, לגיל ולמיומנות של הילדים. לאור האמור לעיל, העמותה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אם הוא מקיים את תנאי הסף המפורטים להלן:

1.1.   המציע בעל רישיון ניהול עסק תקף והוא מקיים דרישות רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין, הכול לעניין נשוא הזמנה זו, ובידי המציע קיימים הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין.

1.2.   המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

1.3.   המציע הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976.

1.4.   למציע מחזור כספי של לפחות 20 מיליון ₪ בשנה (עשרים מיליון ₪) בשלוש השנים האחרונות, בגין אספקת ערכות מחשב ושירותי תמיכה. היקף ההכנסות האמור יאושר ע"י רו"ח של המציע.

1.5.   למציע ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות (בשנים 2013-2018), באספקת ערכות מחשוב, התקנתן והמשך תחזוקתן (אחריות, החלפה, תיקון וכד') בבית הלקוח, בפריסה ארצית רחבה ויכולת לספק את השירות בכל אתר שיוקצה לו ובכל מגזר.

1.6.   למציע, או לנציג מטעמו, ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות (בשנים 2013-2018), בניהול מוקד טלפוני במגוון שפות (עברית, ערבית, ואמהרית), לתמיכה בבעיות טכניות ובבעיות תפעול של מגוון חומרות ותוכנות וכן יכולת להמשיך ולספק את השירות בזמני תגובה סבירים, במגוון תחומים ובהתאמה לאוכלוסייה צעירה.

1.7.   לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המוגדרים יידרש המציע לתת פירוט של היקף, מהות, ופריסת שירותי התחזוקה באתר הלקוח, וכן פירוט של היקף, מהות, ורמת השירות במוקד הפניות, כפי שהיו במהלך שנים אלה.  על שירותי התחזוקה בבית הלקוח להיות בפריסה ארצית רחבה ולהקיף לכל הפחות מספר כולל של 30 (שלושים) ישובים שונים במגוון אתרים (צפון, מרכז, דרום, גולן ואיו"ש). על המוקד הטלפוני להתייחס הן לפניות בנושאי תמיכה טכנית, והן לפניות בנושאי תפעול תוכנה, תוך מתן השירות במגוון שפות (עברית, ערבית, ואמהרית), ובהתאמה לאוכלוסייה צעירה

1.8.   המציע מגיש מחשב היברידי העונה למפרט  המוצג בנספח א' ל – RFI.

1.9.   למציע יש מעבדות שירות, אם בבעלותו ואם באמצעות הסכם שירות עם גוף אחר, בפריסה ארצית רחבה, המאושרות על ידי נציגי יצרני החומרה לביצוע השירות והאחריות, הנדרשים במכרז, הכוללות טכנאי שירות המורשים על ידי היצרן לביצוע השירות והאחריות.  

1.10.    המציע מעסיק ישירות לפחות 50 אנשי מקצוע בתחום המחשבים .