מכרז 01-17 - אספקת מחשבים ושירותי תמיכה

הזמנה להציע הצעות לאספקת מחשבים ושירותי תמיכה»    
תנאי סף להגשת ההצעה»