מכרז אינטרנט סלולארי

תנאים מוקדמים להגשת הצעה:


עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי, עמותה רשומה שמספרה 58-023-154-6 (להלן: "העמותה" או "המזמין") מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות מחיר לאספקת שירותי אינטרנט סלולאריים בפרויקט "מחשב לכל ילד".

המזמין מעריך כי :

א.      הוא צפוי לחלק כ- 20,000 (עשרים אלפים) ערכות מחשב חדשות עד סוף שנת 2021, ולאחר מכן כ- 6000 ערכות מחשב נוספות מדי שנה בפריסה ארצית רחבה.

ב.      עבור כארבעים אחוז מהערכות שיחולקו ירכוש המזמין חבילת אינטרנט.

ג.       כחמישים אחוז מחבילות האינטרנט יהיו סלולאריות.

העמותה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אם:

1.1.       המציע בעל רישיון ניהול עסק תקף והוא מקיים דרישות רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין – הכול לעניין נשוא הזמנה זו – ובידי המציע קיימים הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין. על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק, כאמור בסעיף 2.1.10 לעיל.

1.2.       המציע הנו בעל רישיון ISP מטעם משרד התקשורת בתוקף במועד הגשת ההצעות ויהיה בעל רישיון כזה לאורך כל תקופת ההתקשרות.

1.3.       המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

1.4.       המציע הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976.

1.5.       למציע הכנסות, בתחום העיסוק הרלוונטי – אספקת שירותי אינטרנט (ISP או תשתית הולכה לאינטרנט), בהיקף שנתי של 20 מיליון ₪ לכל הפחות, בכל אחת משלוש השנים האחרונות. היקף ההכנסות האמור יאושר ע"י רו"ח של המציע. האישור יצורף למסמכי המכרז, כאמור בסעיף 2.

1.6.       למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות, בפריסה ובתמיכה בשירותי אינטרנט ו- ISP בפריסה ארצית רחבה.

1.7.       המציע סיפק שירותי ISP ו/או תקשורת ל- 20,000 משתמשים לכל הפחות, בכל שנה בשלוש השנים האחרונות.

לא יוכרו משתמשים שרכשו חבילת תקשורת שכללה שיחות בסלולאר וגלישה בחבילת תקשורת אחת.

1.8.       על המציע להמציא פירוט של היקף שירותי האינטרנט בשלוש השנים אחרונות, והכל בהתאם לפירוט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לעיל.

1.9.       המציע המציא ערבות בנקאית לקיום ההצעה בסך של 50,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן על פי הנוסח המצ"ב כנספח ג-1. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לתקופה של 120 יום מהמועד להגשת ההצעות (להלן: "מועד פקיעת הערבות"). דחתה העמותה את המועד להגשת ההצעות כאמור בסעיף 4.2, יעדכן המציע, בתוך חמישה ימי עסקים, את מועד פקיעת הערבות בהתאם. לא תישקלנה הצעות אשר מועד פקיעת הערבות שלהם לא נקבע או עודכן, כאמור, ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין.

1.10.   עם חתימת ההסכם, ימציא המציע ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 150,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן על פי הנוסח המצ"ב כנספח ג-2. הערבות הבנקאית תהיה בתוקף
לתקופה של עד תום שלושה חודשים לאחר סיום התחייבות המציע

1.11.   המציע חתם בראשי תיבות על כל דפי ההסכם.

1.12.   המציע השתתף בכנס ספקים שייערך ביום 19/1/2021 בשעה 10:00 קישור לכנס יישלח למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז. השתתפות בכנס הינה תנאי יסודי להגשת הצעה למכרז.

1.13.   המציע חתם על הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים.

1.14.   למען הסר ספק יודגש כי על הזוכה יהיה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל גם לאחר זכייתו ובמשך כל תקופת ההסכם עם העמותה, ואי-עמידה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד העמותה, ומבלי שתידרש העמותה ליתן לזוכה ארכה לתיקון ההפרה.

1.15.   מובהר בזאת כי עצם פניית העמותה למציע להשתתף בהליך זה אין פירושה כי המציע כאמור עומד בתנאי הסף. על כל מציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף.

1.16.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע כל מידע נוסף שלדעתה יש עניין בגילויו וכן לבקש הבהרות לגבי הצעתו ו/או תיעוד, מסמכים או אסמכתאות נוספות, לרבות ביחס לתנאי הסף הנ"ל, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמציעים (או מי מהם) לא תהיה טענה ו/או דרישה בעניין זה.