ג'דירה מכר
בג'דירה מכר
הוענקו 250 מחשבים


בשנת 2012
147 מחשבים